Ποικιλιες

Ποικιλιες Αμπελιων

Ιησούς Χριστός, Μαρκ. β' 22: Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μή, ῥήσσει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοί ἀπολοῦνται ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς βλετέον